Barion Pixel

Vinvino

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok

  1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode sk je spoločnosť  VIN & VÍNO, s.r.o., so sídlom Werferova 3782/6, 040 11 Košice – Juh
  1. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba,

ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov).

  1. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
  2. Reklamáciou na účely tohto RP sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Postup vybavovania reklamácií.

V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu telefonicky na telefónnom čísle 00 3 6 30 94 09 59, 00 421 917 611 117, písomne na adrese VIN & VÍNO, s.r.o., so sídlom Werferova 3782/6, 040 11 Košice – Juh, alebo prostredníctvom e-mailu info@vinvino.sk.

V záujme urýchlenia procesu reklamácie si môžete vytlačiť si a vyplniť reklamačný formulár. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

  • kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, mailový a telefonický kontakt),
  • predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
  • komu je reklamácia adresovaná,
  • dátum podania reklamácie,
  • podpis objednávateľa

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
• pri poštových zásielkach – deň doručenia reklamácie do sídla Prevádzkovateľa vrátane poškodenej zásielky
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým Prevádzkovateľ potvrdí jej doručenie ak jej súčasťou je aj poškodená zásielka
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty Prevádzkovateľa a deň doručenia poškodenej zásielky, pričom rozhodujúci je deň poslednej udalosti.

Poškodenú, neúplnú zásielku alebo oneskorené doručenie je potrebné oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr však do 5 dní odo dňa kedy mala byť objednávka doručená príjemcovi.

Každú reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť ihneď, najneskôr však do 30 dní od podania reklamácie

Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi predávajúcim a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.
Prevádzkovateľ je oprávnený Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.12.2020 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.